umówienie wizyty - przez formularz online znajdujący się na dole strony. Wizyty przy umawianiu są od razu płatne, rachunek otrzymują Państwo na wizycie.

ul. Marcelińska 96b/208, Poznań

Regulamin usług

Poradnia Anna-Maria Borucka

ul. Jeleniogórska 1/3E m.113

lokal ul. Marcelińska 96c/216, 60-367 Poznań

NIP: 779 237 87 80

Tel: +48 792 705 051

Numer konta ING: 03 1090 1346 0000 0001 3689 6153

Regulamin Usług (załącznik nr 1)

§1. Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin został sporządzony w celu określenia szczegółowych zasad korzystania z Usług Online oraz Usług Stacjonarnych oferowanych przez poradnię Anny-Marii Boruckiej mieszczącą się przy ul. Marcelińskiej 96c/216 w Poznaniu a zarejestrowaną pod adresem ul. Jeleniogórska 1/3 E m.113 60-179 Poznań.

§2. Definicje

Cennik – wartości kwotowe należne za wykonanie Usługi Online lub Usługi. Cennik dostępny jest na stronie internetowej www.amborucka.pl

Dietetyk – osoba posiadająca wykształcenie wyższe uzyskane po Uniwersytecie Medycznym i uprawnienia do świadczenia usług dietetycznych tj. Anna-Maria Borucka

Formularz Rejestracyjny – narzędzie służące do umówienia Konsultacji Stacjonarnej przy ul. Marcelińskiej 96c/216 lub  umieszczone na stronie www.amborucka.pl  lub konsutacji online w podanym czasie.

Jadłospis – jedna z Usług Stacjonarnych lub Online; indywidualny plan żywieniowy na okres 7 dni ułożony przez Dietetyka na podstawie zebranego wywiadu na konsultacji.

Konsultacja Online – konsultacja z Dietetykiem przy użyciu programu Skype, Facetime lub rozmowy telefonicznej.

Konsultacja Stacjonarna – konsultacja z Dietetykiem  w lokalu przy ul. Marcelińskiej 96c/216

Pacjent – osoba korzystająca z Usług oferowanych przez poradnię Anna-Maria Borucka 

Przelewy24 – operator płatności internetowych stosowanych przy zamówieniu Usług Stacjonarnych oraz Online.

Regulamin – niniejszy zbiór szczegółowych zasad korzystania z Usług Online i Stacjonarnych przez pacjentów w ramach opieki przez Annę-Marię Borucką.

Usługa – produkt oferowany przez Annę-Marię Borucką.  Oferowane Usługi są Stacjonarne lub Online.

Usługa Online – Usługa oferowana przez Annę-Marię Borucką, za pośrednictwem strony internetowej www.amborucka.pl, maila, skype lub telefonu.

Usługa Stacjonarna – Usługa świadczona przez Annę-Marię Borucką w lokalu (ul. Marcelińska 96c/216 60-367 Poznań).

Usługodawca – Anna-Maria Borucka 

Użytkownik – Pacjent korzystający z Usług Online za pośrednictwem www.amborucka.pl oraz formularza nakiedy celem rejestracji i płatności za wizyty.

§3 Przedmiot działania

Przedmiotem działania są Usługi Online i Usługi Stacjonarne związane z działalnością dietetyczną:

1. Usługi

 • Konsultacja pierwszorazowa Indywidualna, (około 30 min)
 • Konsultacja pierwszorazowa Online ( około 30 min)
 • Konsultacja kontrolna Indywidualna, (około 30 min)
 • Jadłospis 7 dniowy Indywidualny
 • Analiza składu ciała metodą bioimpedacji

§4 Prawa i obowiązki Pacjenta

 1. Pacjent ma prawo do:
  1. Korzystania z Usług świadczonych przez wyłącznie wykwalifikowany personel poradni Anna Maria Borucka, posiadający wykształcenie specjalistyczne zgodne z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej,
  2. Konsultowania z Dietetykiem uzasadnionych niejasności dotyczących Usługi Online lub Stacjonarnej zarówno przed jak i po jej nabyciu,
  3. Rezygnacji z zakupionej Usługi Online – na zasadach opisanych w §7,
  4. Reklamacji zakupionej Usługi Online – na zasadach opisanych w §9.
 2. Pacjent jest zobowiązany do:
  1. Akceptacji niniejszego Regulaminu:
   1. Pacjent zamawiający Usługę poprzez Umów Wizytę akceptuje Regulamin, w tym Politykę Prywatności Anna-Maria Borucka zraejestrowaną przyul. Jeleniogórska 1/3 E lok 113 mieszczącą się przy ul. Marcelińskiej 96c/216 w Poznaniu
   2. Pacjent zamawiający Usługę,  telefonicznie akceptuje Regulamin, w tym Politykę Prywatności, w momencie osobistego zgłoszenia się na konsultację do siedziby poradni Anna-Maria Borucka (gdzie dostępny jest Regulamin).
   3. Pacjent zamawiający Usługę poprzez recepcję w siedzibie Anna-Maria Borucka s.c. akceptuje Regulamin, w tym Politykę Prywatności poprzez podanie swoich danych.
   4. Pacjent zamawiający Usługę poprzez wiadomość e-mail otrzymuje zwrotną wiadomość, w której zawarta jest informacja o akceptacji Regulaminu, w tym Politykę Prywatności.

b. Opłacenia Usługi Online i Stacjonarnej według szczegółowych zasad w §5.

c. Podania aktualnych i prawdziwych danych osobowych podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego oraz Ankiety Żywieniowej. W przypadku zmiany tych danych Pacjent jest zobowiązany do poinformowania o tym Dietetyka.

d. Odpowiedniego zabezpieczenia każdych danych otrzymanych w otrzymanej zwrotnie wiadomości e-mail od Anna-Maria Borucka W szczególności dotyczy to danych uwierzytelniających.

e. Odbycia konsultacji lekarskiej – w razie podejrzenia, iż zastosowanie proponowanego jadłospisu może mieć negatywny wpływ na zdrowie i życie Pacjenta.

3. Pacjentowi nie wolno:

a. Rozpowszechniać przez publikowanie i przekazywanie osobom trzecim dokumentów będących własnością Anna-Maria Borucka. Przez wymienione wyżej dokumenty rozumie się Dzienniczek żywieniowy, Jadłospis, Zalecenia oraz wszystkie materiały uzyskane na wizycie.

b. Stosować Jadłospisu poddanego modyfikacjom przez Jego samego lub osoby trzecie, bez uzgodnienia z Dietetykiem Poradni Anna Maria Borucka.

c. Zaniechać diagnostyki i leczenia dotychczasowo stwierdzonych chorób, szczególnie przewlekłych w oparciu o zalecenia Dietetyka. Zdrowe nawyki żywieniowe nie mogą zastąpić zaleceń lekarskich.

§5 Prawa, obowiązki i wyłączenia z odpowiedzialności Usługodawcy

1. Usługodawca zobowiązuje się do:

a. Zrealizowania Usług po spełnieniu wymagań szczegółowo omówionych w §6.

2. Usługodawca ma prawo do:

a. Wprowadzenia modyfikacji i zmian w obrębie strony www.amborucka.pl

b. Wprowadzenia zmian w Regulaminie i Cenniku.

c. Niewykonania Usługi w przypadku, gdy Pacjent nie spełni wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

a. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego lub podania błędynych informacji przez pacjenta na konsultacji,

b. W przypadku podania nieprawdziwych danych osobowych na każdym etapie realizacji Usługi.

c. Za brak uzyskania przez Pacjenta oczekiwanych rezultatów po zastosowaniu zamówionego Jadłospisu. Ze względu na zmienność osobniczą, mogą być one inne, niż spodziewane efekty.

d. W przypadku problemów z dostępem do sieci telekomunikacyjnej Użytkownika.

e. W wyniku nieprawidłowego działania lub braku oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu Użytkownika służącego do otwarcia planu żywieniowego – wszystkie diety przesyłane są w formie pdf. 

f. W przypadku wad urządzeń Użytkownika służących do korzystania z Usług.

g.w innych przypadkach (w tym siły wyższe), na które Usługodawca nie ma wpływu

h. za korzyści, które Pacjent mógłby osiągnąć, gdyby szkody nie wyrządzono.

Strony wyłączają stosowanie przepisów dotyczących rękojmi za wady fizyczne.

§6 Zasady nabywania Usług, płatności i uregulowanie należności

 1. Usługi Stacjonarne realizowane są w lokalu przy ul. Marcelińska 96c/216 .
 2. Zasady zapisu na Konsultację Stacjonarną:
 1. Przez formularz Umów Wizytę – dostępny na stronie internetowej www.amborucka.pl i platformę http://amborucka.nakiedy.pl Po wybraniu docelowych parametrów i wysłaniu formularza pacjent dostaje potwierdzenie wizyty na maila. Po wplaceniu sumy za konsultację, pacjent ma zarezerwowany termin.
 2. Istnieje również możliwość anulowania wizyty poprzez link w wiadomości mailowej najpoźniej na 72 godziny przed wizytą.
 1. Przebieg Konsultacji Stacjonarnej:
 1. Dietetyk wypełnia omawia z pacjentem problem zdrowotny i dokonuje wywiadu żywieniego oraz historii choroby
 2. Dokonywany jest pomiar parametrów antropometrycznych aparatem specjalistycznym.
 3. Na podstawie otrzymanych danych, Dietetyk przekazuje wiedzę na konsultacji.
 4. Po Konsultacji Stacjonarnej Pacjent może otrzymać jadłospis jeśli wymaga tego konsultacja. Czas realizacji Jadłospisu to 5 dni roboczych.
 5. Zasady zapisu na wizytę kontrolną odbywają się na takich samych zasadach jak wizyta pierwszorazowa.
 6. Płatności za Konsultację Stacjonarną, wizytę kontrolną oraz za Jadłospis (opcjonalnie) Pacjent dokonuje przed wizytą u Dietetyka – najpóźniej na 24 godziny przed konsultacją. Płatności można dokonać przelewem lub w przypadku konsultacji kontrolnej gotówką na wizycie.
 7. Po konsultacji pierwszorazowej u danego Dietetyka Pacjent będzie docelowo przypisany pod Jego opiekę w zakresie świadczenia kolejnych Usług.
 1. Zamówienie Konsultacji  Online:

a. Użytkownik po konsultacji mailowej lub telefonicznej może poprosić o otrzymanie jadłospisu online.

b. Zamówienie odbywa się poprzez wypełnienie pytań w mailu.

c. Po złożeniu zamówienia, w ciągu maksymalnie 1 dnia roboczego tj od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 z Użytkownikiem kontaktuje się Dietetyk. W wiadomości e-mail Użytkownik otrzyma link do płatności online (Przelewy24) lub dane do przelewu bankowego – w zależności od wybranej formy płatności.

d. W wiadomości e-mail jest również odnośnik do pytań ułatwiających rozpisanie planu żywieniowego. 

e. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności (w przypadku klasycznego przelewu należy przesłać potwierdzenie przelewu na adres kontakt@amborucka.pl) i po wypełnieniu przez Użytkownika wysłanej przez Dietetyka, Dietetyk rozpoczyna realizację usługi.

f. Gotowy Jadłospis dostarczany jest w ciągu 5 dni roboczych poprzez e-mail, lub w inny preferowany sposób po wcześniejszym ustaleniu z Użytkownikiem.

g. Zamówienie jadłospisu uprawnia Użytkownika do kontaktu z Dietetykiem drogą e-mail lub telefoniczną.

§7 Zasady rezygnacji z zamówienia

1. Użytkownik ma prawo zrezygnować z zakupionej Usługi. W tym celu Użytkownik zobowiązany jest do wysłania wiadomości e-mail na adres kontakt@amborucka.pl zawierający:

a. Imię i nazwisko Użytkownika

b. Rodzaj usługi i termin jej wykonania

c. Informację o rezygnacji

d. Numer konta do przelewu zwrotnego za anulowaną Usługę Online

2. Rezygnacja z Usługi Online jest możliwa jedynie w przypadku jej zgłoszenia:

a. najpóźniej 72 godziny  przed ustalonym terminem Konsultacji (liczą się dni robocze).

3. W przypadku spełnienia warunków wskazanych w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu – Anna-Maria Borucka  wykona przelew zwrotny w kwocie równej uiszczonej przy zamówieniu Usługi. Termin wykonania przelewu zwrotnego to 14 dni roboczych.

4. W przypadku niespełnienia powyższych warunków Anna-Maria Borucka może odmówić zwrotu zapłaty za zamówioną Usługę.

5. Pacjent ma prawo zrezygnować z zamówionej Usługi Stacjonarnej najpóźniej 48 godziny przez terminem Konsultacji. W przypadku rezygnacji Pacjent zobowiązany jest poinformować Anna-Maria Borucka o swojej decyzji telefonicznie lub wiadomością e-mail.

§8 Zasady reklamacji

1. Mając na uwadze zmienność osobniczą, zastosowanie zamówionego Jadłospisu może być inne, niż spodziewane efekty. Poradnia Anna-Maria Borucka nie ponosi odpowiedzialności za brak uzyskania oczekiwanych rezultatów przez Pacjenta.

2. W pozostałych przypadkach Użytkownik może zgłosić reklamację poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@lacaloria.pl.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty jej złożenia, przy czym za datę złożenia uznaje się datę wysłania wiadomości e-mail.

4. Usługodawca zapewnia, iż dołoży wszelkich starań przy rozpatrywaniu reklamacji, aby Użytkownik osiągnął satysfakcję.

5. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

6. Niektóre dane gromadzone i administrowane przez Anna-Maria Borucka mogą stanowić dokumentację medyczną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania. W związku z powyższym Anna-Maria Borucka zapewni właściwy sposób postępowania z takimi danymi.

§9 Promocje

 1. Wszelkie promocje proponowane przez poradnię Anna-maria Borucka będą umieszczane na stronie internetowej www.amborucka.pl razem z datą realizacji oraz ich zakończenia.

§10 Zmiany w Regulaminie

1. Anna-Maria Borucka zastrzega sobie możliwość zmiany w Regulaminie lub Cenniku.

2. Zmiany w Regulaminie lub w Cenniku obowiązują od daty umieszczenia ich na stronie internetowej www.amborucka.pl 

§11 Postanowienia końcowe

1. Użytkownik nie ma prawa przenosić praw i obowiązków związanych z korzystaniem z Usług Online na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

2. Spory powstałe przy okazji niewykonania lub nienależytego wykonania Usług Online, strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia spory przekazane będą do sądu właściwego dla siedziby Anna-Maria Borucka

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.